Беч Нојман: Србија је постгеноцидно друштво

То је био геноцидни режим, који је преко терора владао и манипулисао људима ОПШИРНИЈЕ...

Иницијатива за укидање аутoномије Војводине

Српски народни покрет „Светозар Милетић“, са седиштем у Новом Саду, основан је 2001. године,,, ОПШИРНИЈЕ...

Уставни суд оспорио и назив „Влада Војводине“

Уставни Суд Србије данас је и званично на свом сајту објавио образложење своје недавно донете одлуке о неуставности појединих ... ОПШИРНИЈЕ...

Банатски паори: Улазак у ЕУ уништава пољопривреду

домаће пољопривредне субвенције су вишеструко ниже од субвенција фармерима у већим европским земљама које извозе.... ОПШИРНИЈЕ...

Пајтићево закаснело србовање...

Предуго нема слоге у СНС-у око тога ко ће бити њихов покрајински лидер. Време годишњих одмора полако.. ОПШИРНИЈЕ...

Newsletter

Ако желите да путем електронске поште (e-maila) будете обавештени о важни догађајима, вестима, трибинама и акцијама пријавите се newsletter сервис сајта www.nemasale.rs. Newsletter је потпуно бесплатан сервис. Уколико будете.. ОПШИРНИЈЕ...

Анализе

„Европска Војводина“, која би се по сличном рецепту, било попут Косова или Црне Горе, одвојила од Србије, могла би изнова да регулише свој енергетски и имовински статус. Домаћим евроутопистима није важно што ће Војводина остати без дотока гаса, нити што.. ОПШИРНИЈЕ...

http://www.nemasale.rs/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/426350autonomija.jpg http://www.nemasale.rs/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/304677majska.jpg http://www.nemasale.rs/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/427395ustavnisud_640.jpg http://www.nemasale.rs/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/564970demo.jpg http://www.nemasale.rs/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/923257srpski_640.jpg http://www.nemasale.rs/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/769405newsletter.jpg http://www.nemasale.rs/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/379436stepenice_amandmani_500x220.jpg

Предлог закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине

Предлагач: Демократска Странка Србије


ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Београд, 14. априла 2009. године

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА  
О УТВРЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

               Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: АП Војводина) је аутономна територијална заједница основана Уставом Републике Србије, у којој је загарантована уставна равноправност српског народа и свих грађана и етничких заједница који у њој живе.

Члан 2.

Овим законом утврђују се изворне и поверене надлежности АП Војводине, имовина АП Војводине, средства за вршење поверених надлежности, овлашћења Републике Србије у надзору над вршењем изворних и поверених надлежности и уређују друга питања од значаја за положај АП Војводине.

Члан 3.

     АП Војводина, у складу са Уставом Републике Србије (у даљем тексту: Устав), законом и Статутом АП Војводине (у даљем тексту: Статут), уређује надлежност, избор, организацију и рад органа и служби које оснива.

Члан 4.

       АП Војводина своје изворне и поверене надлежности обавља старајући се о развоју свог подручија и очувању његових својстава.
       У вршењу послова из надлежности АП Војводине забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација грађана Републике Србије, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.


Територија АП Војводине

Члан 5.

Територију АП Војводине чине територије јединица локалних самоуправа утврђене законом Републике Србије  којим се регулише територијална организација Републике Србије.
Територија АП Војводине не може се мењати без сагласности грађана, изражене на референдуму, у складу са законом Републике Србије.


Симболи  АП Војводине

Члан 5.

              АП Војводина има свој грб и заставу,  чији се изглед уређује одлуком Скупштине АП Војводине (у даљем тексту: Скупштина).  
              Грб и застава АП Војводине одражавају њену припадност Републици Србији.
             Употреба грба и заставе АП Војводине уређује се одлуком Скупштине, у складу са законом Републике Србије.


Међурегионална сарадња АП Војводине  

Члан 6.

АП Војводина сарађује са територијалним заједницама и другим облицима аутономије других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије.
Сарадњу са одговарајућим територијалним заједницама и другим облицима аутономије других  држава АП Војводина остварује посредством чланства у европским и светским удружењима региона, узајамним посетама, братимљењем,  стварањем мешовитих тела у питањима у којима је надлежна, закључивањем меморандума о сарадњи и трговинских протокола, уз претходну сагласност Владе Републике Србије.
Ради ефикаснијег и економичнијег остваривања сарадње са територијалним заједницама и другим облицима аутономије других држава сву неопходну помоћ АП Војводини пружају дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у иностранству.


Имовина АП Војводине

Члан 7.

Имовина АП Војводине, начин њеног коришћења и располагања уређује се посебним законом Републике Србије.Финансирање надлежности АП Војводине

Члан 8.

    АП Војводина има изворне приходе којима финансира своје надлежности.
    Врсте и висина изворних прихода АП Војводине одређују се посебним законом Републике Србије.
             Све  приходе на територији АП Војводине наплаћује орган државне управе одређен законом Републике Србије.
    АП Војводина, у складу са законом Републике Србије, може да оснива финансијске организације, фондове и друге организације за финансирање послова од значаја за Покрајину у области привреде, саобраћаја, пољопривреде, водоприведе, шумарства, лова и риболова, туризма, угоститељства, просвете, културе, спорта, здравствене и социјалне заштите, и у другим областима утврђеним законом Републике Србије.
    Средства за вршење поверених послова обезбеђује Република Србија.


Правни акти  АП Војводине

Члан 9.

               Највиши правни акт АП Војводине  је Статут.
              О питањима из своје изворне и поверене надлежности АП Војводина доноси одлуке и друга подзаконска општа акта.


Органи АП Војводине

Члан 10.

              Скупштина је највиши орган АП Војводине. Одбори, савети и друга радна тела Скупштине имају искључиво саветодавни каратер.
              Извршни органи АП Војводине су:  Извршно веће, покрајински секретаријати и други органи покрајинске управе.
               Седиште органа АП Војводине је у Новом Саду. Нови Сад је јединица локалне самоуправе чији положај се уређује законом Републике Србије.
               Одлуком Скупштине АП Војводине може се предвидети да седиште одређених покрајинских органа буде и у неком другом месту на територији  АП Војводине.
               Ради  ефикаснијег и економичнијег вршења послова покрајинске управе ван седишта покрајинског секретаријата или другог органа покрајинске управе, покрајинско Извршно веће може својом одлуком предвидети да кооридинацију рада појединих подручних органа покрајинске управе врши начелник управног округа Републике Србије који има  сидиште на том делу територије АП Војводине.

Службена употреба језика и писма

Члан 11.
              У раду органа АП Војводине у службеној употреби су, истовремено са српским језиком и ћириличким писмом, и језици и писма националиних мањина у складу са законом Републике Србије.ОДНОС ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИЧКИХ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Међусобни однос републичких и покрајинских органа

Члан 12.

У остваривању изворних и поверених надлежности органи АП Војводине остварују сарадњу и размењују обавештења са републичким органима и органима јединице локалне самоуправе.

Надзор над уставношћу и законитошћу рада АП Војводине

Члан 13.

Министарства и други органи државне управе Републике Србије прате  уставност и законитост рада  органа Аутономне Покрајине у пословима из  свог делокруга.
Ако надлежно  министарство или други орган државне управе Републике Србије  сматра да одлука органа  АП Војводине донесена у изворним или повереним надлежностима АП Војводине која још није ступила на снагу  није у складу са Уставом или законом Републике Србије,  дужно је да Влади Републике Србије (у даљем тексту: Влада)  предложи покретање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним судом пре њеног ступања на снагу.
            Ако Влада покрене пред Уставним судом поступак за оцену уставности или законитости одлуке органа Аутономне Покрајине пре њеног ступања на снагу, Уставни суд може до доношења своје одлуке да одложи ступање на снагу оспорене одлуке органа Аутономне Покрајине.


Надзор над уставношћу и законитошћу општих аката АП Војводине донесених у изворним надлежностима  

Члан 14.

Министарства и други органи државне управе Републике Србије надзиру уставност и законитост општих аката које АП Војводина  доноси у својим изворним надлежностима.
Надлежни орган АП Војводине дужан је да надлежном министарству или другом органу државне управе Републике Србије  који врши надзор достави одмах, без одлагања,   све тражене податке, списе или одлуке.
Ако надлежно министарство или други орган државне управе Републике Србије  сматра да општи акт донесен у изворним надлежностима АП Војводине није у складу са Уставом, законом, другим прописом или општим актом Народне скупштине и Владе, дужно је да Влади предложи доношење решења о обустави од извршења општег акта и на њему заснованих појединачних аката и покретање поступка за оцену уставности и законитости пред Уставним судом.
Решење Владе о обустави од извршења општег акта АП Војводине  ступа на снагу кад се објави у „Службеном гласнику Републике Србије”.


Надзор над законитошћу општих аката АП Војводине донесених у повереним надлежностима

Члан 15.

Органи АП Војводине су дужни да прописе које доносе у вршењу поверених надлежности по називу и природи ускладе са прописима које доносе министарства и  други органи државне управе Републике Србије.
Орган АП Војводине дужан је да пре објављивања прописа прибави од надлежног министарства или другог органа државне управе Републике Србије  мишљење о уставности и законитости прописа, а министарство или други орган државне управе Републике Србије дужан је   да органу АП Војводине достави образложени предлог како да пропис усагласи са Уставом, законом, другим прописом или општим актом Народне скупштине и Владе.
Ако орган АП Војводине не поступи по предлогу надлежног министарства или другог органа државне управе Републике Србије, министарство или други орган државне управе Републике Србије  је дужно да Влади предложи доношење решења о обустави од извршења прописа АП Војводине  и на њему заснованих појединачних аката и покретање поступка за оцену уставности и законитости прописа пред Уставним судом.
Решење Владе о обустави од извршења прописа АП Војводине ступа на снагу кад се објави у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Надзор над усаглашеношћу општих аката АП Војводине  са Статутом

Члан 16.

    Ако надлежно министарство или други орган државне управе Републике Србије сматра да општи акт АП Војводине није у складу са њеним Статутом, указаће на то надлежном органу АП Војводине ради предузимања одговарајућих мера.
Ако надлежни орган АП Војводине не поступи по предлозима министарства или другог органа државне управе Републике Србије, надлежно министарство или други орган државне управе Републике Србије  ће предложити Влади да покрене поступак пред Уставним судом и да обустави од извршења општи акт АП Војводине, до окончања поступка пред Уставним судом.  
 

Надзор над извршавањем општих аката донесених у изворним надлежностима

Члан 17.

Ако орган АП Војводине  не извршава општи акт донесен у изворним надлежностима, надлежно министарство или други орган државне управе Републике Србије  наложиће му да у року од највише 30 дана предузме мере потребне за извршавање општег акта.
Ако орган АП Војводине не предузме наложене мере у остављеном року, надлежно министарство или други орган државне управе Републике Србије може одредити други орган АП Војводине који ће извршити  општи акт или непосредно преузети извршавање општег акта најдуже на 120 дана.
Надлежно министарство или други орган државне управе Републике Србије у том случају је   дужно да покрене  питање одговорности руководиоца органа АП Војводине који није извршио општи акт.


Надзор над извршавањем општих аката донесених у повереним надлежностима

Члан 18.

Министарство или други орган државне управе Републике Србије који врши надзор над радом органа АП Војводине у чијој надлежности је вршење послова из поверене надлежности дужно је да непосредно изврши поверени посао органа АП Војводине,  ако би неизвршење посла могло да изазове штетне последице по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.
Ако орган АП Војводине и поред вишеструких упозорења не почне да врши поверени посао или не почне да га врши правилно или благовремено, надлежно министарство или други орган државне управе Републике Србије који врши надзор над радом органа АП Војводине преузима извршење повереног посла, најдуже на 120 дана.


НАДЛЕЖНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ

Начелна одредба

Члан 19.

Питања од покрајинског значаја АП Војводина уређује својим одлукама и другим  подзаконским општим актима у складу са Уставом, законом и Статутом АП Војводине


1. Просторно планирање, регионални развој и изградња објеката

Члан 20.

АП Војводина преко својих органа у области просторног планирања и регионалног развоја, у складу са законом:
1)    именује једну трећину чланова комисије која врши стручну контролу регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводина;
2)    именује једну  трећину чланова комисије која врши стручну контролу просторних планова јединица локалне самоуправе са територије АП Војводина;
3)    именује једну трећину чланова комисије која врши стручну контролу урбанистичког плана за седиште јединице локалне самоуправе на територији АП Војводина;
4)    прати  спровођење Просторног плана Републике Србије у делу који се односи на територију АП Војводина;
5)    прати спровођење програма мера и активности за спровођење Просторног плана Републике Србије у делу који се односи на територију АП Војводина;
6)    доноси програм мера и активности за спровођење регионалног просторног плана АП Војводина;
7)    прати спровођење програма мера и активности за спровођење регионалног просторног плана АП Војводина;
8)    прати спровођење програма мера и активности за равномерни регионални развој.

Члан 21.

АП Војводина, преко својих органа, у области просторног и урбанистичког планирања и изградње објеката, у складу са законом:
1)    учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и грађевинарства;
2)    даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије на део који се односи на АП Војводину.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
2. Пољопривреда
Члан 22.
АП Војводина преко својих органа, у области пољопривреде и руралног развоја, у складу са законом:
1)    спроводи мере аграрне политике и мере руралног развоја,  у складу са аграрном политиком и Стратегијом развоја пољопривреде Републике Србије;
2)    утврђује стручне послове на унапређењу пољопривредне производње;  
3)    оснива прогнозно-извештајну службу;
4)    предлаже надлежном министарству услове извоза и увоза одређених пољопривредних производа.
Сточарство и ветеринарство
Члан 23.
АП Војводина преко својих органа, у области сточарства и ветеринарства, у складу са законом:
1)    доноси Програм селекцијских мера за унапређење сточарства за територију АП Војводине, у складу са јединственим програмом Републике Србије;
2)    предлаже једног члана у  Научно-стручни савет за спровођење селекцијских мера у сточарству;
3)    предлаже  Програм развоја и унапређења сточарства у делу који се односи на територију АП Војводине за период од пет година, као и годишње програме;
4)    предлаже овлашћену установу на територији АП Војводине за вођење селекције у сточарству;
5)    прима и обрађује документацију за доделу подстицајних и других средстава у области сточарства;
6)    обавља и друге послове у складу са законом.
3. Водопривреда

Члан 24.


АП Војводина преко својих органа, у области водопривреде, у складу са законом:
1)    утврђује стратегију, планове развоја водопривреде и доноси водопривредну основу за територију АП Војводине, у складу са водопривредном основом Републике Србије;
2)    управља водним добрима од општег интереса и оснива јавно предузеће за обављање водопривредне делатности на територији АП Војводине;
3)    спроводи и надзире редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода у складу са усвојеним плановима АП Војводине и Републике Србије;
4)    даје сагласност на висину водопривредних накнада на територији АП Војводине, које су утврђене у складу са законом;
5)    убира средства од  водопривредних накнада на територији АПВ у корист буџета АПВ.
Послови из става 1. тачка 4. овог члана врше се као поверени.
Члан 25.
Средства за финансирање водопривредне делатности из члана 24. овог закона обезбеђују се из водопривредних накнада остварених на територији АПВ и средстава буџета АПВ за финансирање послова од општег интереса.


4. Шумарство

Члан 26.

АП Војводина преко својих органа, у области шумарства, у складу са законом: оснива јавно предузеће за газдовање шумама на територији АП Војводине.

5. Ловство и рибарство

Члан 27.

АП Војводина, преко својих органа, уређује лов на територији АП Војводине, у складу са законом.
Члан 28.
АП Војводина, преко својих органа, у области ловства, у складу са законом:
1)    доноси програм унапређења, заштите и гајења дивљачи за територију АП Војводине, у складу са јединственим Програмом за подручје Републике Србије;
2)    установљава и предлаже давање  сагласности за газдовање ловиштима на територији АП Војводине;
3)    предлаже давање  сагласности на ловне основе ловишта на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Члан 29.

АП Војводина преко својих органа, уређује риболов на територији АП Војводина, у складу са законом.


Члан 30.
АП Војводина преко својих органа, у области рибарства, у складу са законом:
1)    предлаже давање  сагласности на програме унапређења рибарства на рибарским подручјима на територији АП Војводине;
2)    одређује висину накнаде за коришћење рибарског подручја на територији АП Војводине;
3)    убира средства од накнада из тачке 2) овог члана;
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

6. Туризам, угоститељство, бање и лечилишта
Члан 31.
АП Војводина преко својих органа, у области туризма, угоститељства, бања и лечилишта, у складу са законом:
1)    предлаже у оквиру Стратегије развоја туризма у Републици Србије део који се односи на територију АП Војводине;
2)    предлаже Влади акт о проглашењу туристичког простора на територији АП Војводина;
3)    предлаже члана Комисије за категоризацију туристичких места;
4)    оснива Туристичку организацију АП Војводине и друге организације за унапређивање и развој туризма;
5)    уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса, као и оснивање и развој бања и лечилишта на територији АП Војводине.
 
Члан 32.
АП Војводина преко својих органа, у области туризма, у складу са законом:
1)    организује полагање стручног испита за локалног туристичког водича и туристичког пратиоца за подручје АП Војводине;

Посао из става 1. овог члана врше се као поверени.7. Заштита животне средине

Члан 33.

АП Војводина преко својих органа, у области заштите животне средине, у складу са законом:
1)    доноси програм заштите животне средине на  територији АП Војводине  у складу са Националним програмом, акционим и санационим планом и својим интересима и специфичностима;
2)    доноси планове и програме управљања природним ресурсима и добрима у складу са стратешким документима;
3)    обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси програм мониторинга на територији АП Војводине који мора бити у складу са програмом мониторинга који доноси Влада за период од две године;
4)    даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација;
5)    учествује у поступку припреме и доношења просторних и урбанистичких планова и других планова;
6)    доноси екстерни план заштите од удеса, који је саставни део плана за реаговање у ванредним ситуацијама на основу надлежности из прописа којим се уређује материја заштите и спасавања;
7)    у случају удеса, проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводина;
8)    обавља и друге послове.
    


Члан 34.

    АП Војводина, преко својих органа, у области заштите и унапређења животне средине, у складу са законом:
1)    даје сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, за пројекте за које одобрење за изградњу издаје надлежни покрајински орган за послове урбанизма;
2)    даје сагласност на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину за територију АП Војводина;
3)    издаје интегрисане дозволе за постројења и активности за која дозволу и одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје други надлежни покрајински орган;
4)    образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике Србије;
5)    решава по жалби против решења општинске, односно градске управе на територији АП Војводина;
6)    обавља и друге послове.
Послови из става 1.  овог члана врше се као поверени.

8. Индустрија и занатство

Члан 35.

АП Војводина преко својих органа, у области индустрије и занатства, у складу са законом:
1)    предлаже део плана и програма равномерног привредног развоја који се односи на АП Војводину   у  оквиру плана развоја Републике Србије;
2)    предлаже старе занате који су својствени подручју АП Војводина и утврђује и обезбеђује мере за њихово унапређење и развој;
3)    обавља и друге послове.

9. Друмски, речни и железнички саобраћај

Члан 36.

Надлежности АП Војводина у области друмског, речног и железничког  
саобраћаја:
1)    оснива привредно друштво, односно друго правно лице за управљање државним путевима II реда на територији АП Војводине, под условима и на начин утврђен законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса,  а у складу са законом о јавним путевима;
2)    уређује и обезбеђује унутрашњи пловидбени превоз, безбедност пловидбе, услове и начин коришћења, одржавања, обележавања и заштите унутрашњих пловних путева, осим пловних путева на којима важи међународни и међудржавни режим пловидбе на територији АП Војводине;
3)    доноси годишњи програм обележавања и одржавања пловних путева, осим пловних путева на којима важи међународни и међудржавни режим пловидбе, на територији АП Војводине;
4)    оснива јавно предузеће за управљање пловним путевима, осим пловних путева на којима важи међународни и међудржавни режим пловидбе, на територији АП Војводине;
5)    оснива привредно друштво, односно друго правно лице за управљање железничком инфраструктуром, изузев магистралних пруга, на територији АП Војводине, под условима и на начин утврђен законом о железничком саобраћају.


10. Приређивање сајмова и других привредних манифестацијa

Члан 37.

АП Војводина преко својих органа у области приређивања сајмова и других привредних манифестација, у складу са законом:
1)    уређује сајмове и друге привредне манифестације од покрајинског значаја;
2)    уређује оснивање, категоризацију и начин рада сајамских центара и утврђује мрежу сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.


11. Просвета

Предшколско и основно образовање и васпитање

Члан 38.

АП Војводина преко својих органа, у области предшколског и основног образовања и васпитања у складу са законом:
1)    одлучује о верификацији установе на територији АП Војводине;
2)    даје сагласност на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе чији је оснивач AП Војводина или јединица локалне самоуправе;
3)    одређује школе у којима ученици имају право  да заврше започето образовање, уколико се школа укида у складу са законом;
4)    именује привремени орган управљања установе, ако чланове органа управљања не именује јединица локалне самоуправе до истека мандата претходно  именованим члановима органа управљања;
5)    даје или одбија сагласност на одлуку о избору директора установе;
6)    поставља вршиоца дужности директора установе у случајевима утврђеним законом;
7)    даје или одбија сагласност на одлуку о разрешењу директора установе пре истека мандата због повреда закона;
8)    даје одобрење на који ће начин школа надокнадити пропуштен рад у случају да дође до прекида образовно - васпитног рада;
9)    даје сагласност на оснивање заједничке стручне службе за све основне школе на територији општине;
10)    врши нострификацију и признавање еквиваленције сведочанстава и диплома стечених у иностранству;
11)    даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма;
12)     споразумно са надлежним министром доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима  националних мањина;
13)     споразумно са надлежним министром одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине;
14)     обавља и друге послове у складу са законом.
АП Војводина у области основног образовања и васпитања oбезбеђује део средстава за набавку машина и опреме, изградњу зграда и обејката и инвестиционо и текуће одржавање основних школа чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе.
Послови из става 1. овог члана се врше као поверени.  Средње образовање и васпитање

Члан 39.

АП Војводина преко својих органа, у области средњег образовања и васпитања у складу са законом:
1)    утврђује број ученика за упис у средњу школу;
2)    одлучује о верификацији установе на територији АП Војводине;
3)    даје сагласност на одлуку о проширењу делатности установе, чији је  оснивач АП Војводина или јединица локалне самоуправе;
4)    даје сагласност на одлуку органа управљања о промени назива или седишта установе чији је оснивач АП Војводина или јединица локалне самоуправе;
5)    одређује школе у којима ученици имају право  да заврше започето образовање, уколико се школа укида у складу са законом;
6)    именује привремени орган управљања установе, ако чланове органа управљања не именује јединица локалне самоуправе до истека мандата претходно  именованим члановима органа управљања;
7)    даје или одбија сагласности на одлуку о избору директора установе;
8)    поставља вршиоца дужности директора установе у случајевима утврђеним законом;
9)    даје или одбија сагласност на одлуку о разрешењу директора установе пре истека мандата због повреда закона;
10)    даје одобрење на који ће начин школа надокнадити пропуштен рад у случају да дође до прекида образовно - васпитног рада;
11)    даје сагласност за реализацију наставе и остваривање школског програма на језицима националних мањина за мање од 15 ученика у установама на територији АП Војводина;
12)    даје сагласност на висину школарине за ванредне ученике средње школе;
13)    даје сагласност на број ученика за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације;
14)    врши нострификацију и признавање еквиваленције сведочанстава и диплома стечених у иностранству;
15)    води поступак за заштиту права ученика, учесника конкурса, његовог родитеља, односно старатеља,
16)    даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма;
17)    споразумно са надлежним министром доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима  националних мањина;
18)    споразумно са надлежним министром одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине;
19)    за средње школе од посебног интереса за Републику Србију и уникатне школе предлаже  скупштини јединице  локалне самоуправе три истакнута представника привредне коморе, удружења послодаваца, националне службе за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе за чланове школског одбора;
20)     обавља и друге пословове у складу са законом.

АП Војводина у области средњег образовања и васпитања oбезбеђује део средстава за набавку машина и опреме, изградњу зграда и објеката и инвестиционо и текуће одржавање средњих школа чији је оснивач Република Србија или АП Војводина.

Послови из става 1. овог члана се врше као поверени.

Високо образовање

Члан 40.

            АП Војводина преко својих органа, у области  високог образовања, у складу са законом:
1)    предлаже члана Националног савета за високо образовање;
2)    у случају престанка рада високошколске установе због одузимања дозволе за рад или другог разлога, на предлог Националног савета за високо образовање доноси акт којим се обезбеђује завршетак студија студентима те високошколске установе;
3)    доноси одлуке о промени назива, седишта и статусне промене за самосталне високошколске установе чији је оснивач АП Војводина;
4)    доноси одлуку о укидању високошколске установе чији је оснивач АП Војводина;  
5)    именује представнике оснивача Савета високошколске установе чији је оснивач АП Војводина;
6)    доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета за високошколску установу чији је оснивач АП Војводина, по прибављеном мишљењу високошколске установе,   Националног савета за високо образовање и Министарства, најкасније два месеца пре расписивања конкурса;
7)    оглашава диплому ништавом ако је издата од неовлашћене организације,
8)     издаје потврду да је архивска грађа уништена или нестала;
9)    прибавља податке о страној високошколској установи и домаћој високошколској установи за потребе вредновања страног, односно домаћег студијског програма;
10)    обавља и друге послове у складу са законом.
АП Војводина у области високог образовања oбезбеђује средства за школарине студената који се финансирају из буџета, материјалне трошкове високошколских установа  и део средстава за финансирање: текућих поправки и одржавања објеката, набавке машина и опреме и изградње зграда и објеката.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Ученички и студентски стандард

Члан 41.

АП Војводина преко својих органа, у области  ученичког и студентског стандарда, у складу са законом:
1)    одлучује по приговору на одлуке о пријему  ученика и студената у установе ученичког и студентског стандарда;
2)    решава о одузимању права ученика и студената, утврђених законом;
3)    спроводи конкурс за пријем у домове ученика и студената;
4)    утврђује начин и поступак расподеле места у домовима;
5)    утврђује начин и поступак расподеле абонентских књижица;
6)    утврђује услове за регресирање превоза ученика и студената у међуградском саобраћају;
7)    даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова установа ученичког и студентског стандарда, у складу са нормативима и стандардима које прописује министар за целу територију Републике Србије;
8)    обавља и друге послове у складу са законом.
АП Војводина у области ученичког и студентског стандарда обезбеђује средства за регресирање превоза ученика и студената у међуградском саобраћају као и део средстава за финансирање: текућих поправки и одржавања објеката, набавке машина и опреме и изградње зграда и објеката установа ученичког и студентског стандарда.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени,  осим послова из тач. 4), 5).

Неформално образовање одраслих

Члан 42.

АП Војводина преко својих органа, у складу са стратегијом којом се уређује развој образовања одраслих у Републици Србији и законом, ближе уређује питања која се односе на организовано и институционално образовање изван школског система ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине.

Образовање националних мањина

Члан 43.

АП Војводина преко својих органа ближе уређује и обезбеђује остваривање права националних мањина на територији АП Војводине на образовање на матерњем језику, на свим нивоима образовања, у складу са законом.12. Спорт

Члан 44.

АП Војводина преко својих органа, у области спорта и омладине, у складу са законом:
1)    утврђује потребе и интересе грађана у области спорта на територији АП Војводине и обезбеђује средства за остваривање тих потреба и интереса;
2)    утврђује спортске објекте од интереса за АП Војводину и мерила за обезбеђивање средстава у буџету АП Војводине за њихову изградњу, опремање и одржавање;
3)    именује и разрешава директора, председника и чланове управног и надзорног одбора организација за обављање спортских делатности чији је оснивач АП Војводина;  
4)    обезбеђује услове за рад, односно обављање делатности организација у области спорта чији је оснивач АП Војводина;
5)    уређује и води евиденције у области спорта од значаја за АП Војводину.
    
Члан 45.
АП Војводина, преко својих органа, у области спорта, у складу са законом:
1)    утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби чији је организатор АП Војводина;
2)    обавља надзор над стручним радом у области спорта;
3)    води Регистар покрајинских спортских савеза.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.


13. Култура

Члан 46.

АП Војводина преко својих органа, у области културе, у складу са законом:
1)    утврђује потребе и интерес грађана на територији АП Војводина у области културе и обезбеђује средства за њихово остваривање;
2)    уређује потребе и интерес у области културе националних мањина које живе на територији АП Војводине  и обезбеђује средства за њихово остваривање;
3)    оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, заводе и друге установе у области културе;
4)    предлаже концепт културног развоја АП Војводине као део  Стратегије културног развоја Републике Србије;
5)    предлаже део Програма културног развоја Републике Србије за територију АП Војводина;
6)    остварује међурегионалну  сарадњу у области културе на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине;
7)    врши оснивачка права у погледу именовања директора и чланова управног и надзорног одбора установа културе чији је оснивач и чији се  програми финансирају у целости из буџета АП Војводине;
8)    даје предлог за именовање  два члана управног одбора и једног члана надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду;
9)    обезбеђује средства за рад,  инвестиционо и текуће одржавање, односно финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина;
10)    обезбеђује средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме других установа и организација чији оснивач није АП Војводина, а доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе припадника националних мањина који живе на територији АП Војводине  на основу посебне одлуке којом се утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе тих средстава.

Заштита културних добара

Члан 47.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област заштите културних добара:
1) утврђује функције матичних установа у области заштите културних добара, и то: Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине;
2) прописује допунске услове за рад установа из тачке 1) овог става;
3) предлаже утврђивање  испуњености услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите на територији АП Војводине;
4) именује чланове управног и надзорног одбора и директора установа из тачке 1) овог става, осим Библиотеке Матице српске, а у Архиву Војводине и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у Новом Саду председника и једаног члана управног одбора и председника надзорног одбора именује  на предлог министарства надлежног за послове културе;
5) даје предлог за именовање по два  члана управног и једног члана надзорног одбора и директора других установа заштите на територији АП Војводине;
6) оснива установе у области заштите из тачке 1) овог става и утврђује мрежу установа заштите на територији АП Војводине, осим Библиотеке Матице српске;
7) покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине;
8) издаје дозволе страним држављанима за коришћење архивске грађе и филмоване архивске грађе;
9) утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе;
10) обавештава у року од седам дана Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима када те услове утврђује завод са територије АП Војводине;
11) даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе са територије АП Војводине;
12) даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину;
14) обуставља грађевинске и друге радове на археолошким налазиштима, као и приликом проналажења археолошких предмета;
15) издаје одобрење за изношење добара која уживају претходну заштиту у иностранство;
16) образује комисију при одговарајућој матичној установи заштите за полагање стручног испита запослених у установама заштите културних добара;
17) покреће поступак за обуставу извршења просторних и урбанистичких планова уколико угрожавају заштиту споменика културе на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Кинематографија и филмска уметност

Члан 48.
 
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област кинематографије, врши инспекцијски надзор.
Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.Задужбине, фондови и фондације

Члан 49.
АП Војводина, преко својих органа, у области задужбинa, фондација и фондова, у складу са законом:
1)    одобрава оснивање задужбина, фондација и фондова чији је корисник АП Војводине и све промене које се јављају у току њиховог рада;
2)    води регистар задужбина, фондација и фондова чији је корисник АП Војводина.  
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Библиотечка делатност

Члан 50.

АП Војводина, преко својих органа, у области библиотечке делатности, у складу са законом:
1) утврђује мрежу библиотека на територији АП Војводине;
2) оснива библиотеке којима се на територији АП Војводине утврђују матичне функције;
3) утврђује ближе услове за рад библиотека;
4) утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности библиотека;
5) утврђује састав управних и надзорних одбора у библиотекама које обављају матичну функцију и именује чланове тих органа;
6) именује и разрешава директоре библиотека које обављају матичне функције, уз сагласност директора Народне библиотеке Србије;
7) образује комисију за полагање стручног испита запослених у библиотекама;
8) врши инспекцијски надзор.
Послови из става 1. тач. 1), 2) и 4) до 8) овог члана врше се као поверени.

Издавање публикација

Члан 51.

АП Војводина, преко својих органа, у области издавања публикација, у складу са законом, врши надзор над радом издавача и других правних лица регистрованих за издавање публикација.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

14. Здравствена и социјална заштита

Здравство

Члан 52.

АП Војводина преко својих органа, у складу са законима којима се уређује систем у области здравства обавља следеће послове:
    1) друштвену бригу за здравље на нивоу АП Војводине која обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији АП Војводина;
    2) доноси посебне програме здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу;
    3) оснива здравствене установе на територији АП Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа који доноси Влада, и то: општу болницу, специјалну болницу, клинику, институт, клинички центар и завод за антирабичну заштиту;
    4) даје предлог за утврђивање Плана мреже здравствених установа који доноси Влада за здравствене установе на територији АП Војводина;
    5) именује и разрешава директоре, заменике директора, чланове управног и надзорног одбора здравствених установа чији је оснивач;
    6) даје сагласност на статуте здравствених установа чији је оснивач;
    7) утврђује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи чији је оснивач;
    8) утврђује недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе који се налазе на територији АП Војводина за време епидемија и отклањање последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама, за епидемије и друге веће непогоде и ванредне прилике на територији АП Војводина;
    9) даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање броја приправника у здравственим установама са седиштем на територији АП Војводина, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу;
    10) даје мишљење на План развоја кадра у здравству који доноси министар надлежан за послове здравља, за установе које се налазе на територији АП Војводина;
    11) даје предлог министру надлежном за послове здравља за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности на територији АП Војводина;
    12) утврђује минимум процеса рада за време штрајка здравствених установа на територији АП Војводина;
    
    
Санитарни надзор

Члан 53.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област санитарног надзора, врши послове санитарног надзора.
    Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Покрајински завод за здравствено осигурање

Члан 54.

    Покрајински завод за здравствено осигурање (у даљем тексту: Покрајински завод) као организациона јединица Републичког завода за здравствено осигурање, у складу са законом, обавља следеће послове, и то:
    1) координацију рада филијала образованих на територији АП Војводина, у сарадњи са Републичким заводом за здравствено осигурање;
    2) контролу рада филијала и наменског коришћења средстава која Републички завод за здравствено осигурање преноси филијалама за остваривање права из обавезног здравственог осигурања, на територији АП Војводина;
    3) контролу закључених уговора између филијала и давалаца здравствених услуга, на територији АП Војводина;
    4) решава у другом степену о правима из здравственог осигурања;
    5) пружа потребну стручну помоћ осигураним лицима у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања и заштитом њихових интереса у осигурању;
    6) обезбеђује услове за рад лекарских комисија образованих на територији АП Војводина;
    7) обезбеђује информациони подсистем, као део интегрисаног информационог система Републике Србије за област здравственог осигурања;
    8) врши статистичка и друга истраживања у области здравственог осигурања;
    9) остварује сарадњу са надлежним покрајинским органима;
10) друге послове утврђене статутом Републичког завода за здравствено осигурање.
    Седиште Покрајинског завода је у седишту органа АП Војводина.
        Директора Покрајинског завода именује Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање, на предлог надлежног органа АП Војводине.
    Директор Покрајинског завода учествује у раду Управног одбора Републичког завода за здравствено осигурање, без права одлучивања.
        На директора Покрајинског завода примењују се одредбе закона којим се уређује здравствено осигурање у делу који се односи на спречавање сукоба јавног и приватног интереса.
    У Управном и Надзорном одбору Републичког завода за здравствено осигурање, кога у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање, чине представници осигураника, морају бити заступљени и представници осигураника са територије АП Војводина.

Социјална заштита

Члан 55.

АП Војводина, преко својих органа, у области социјалне заштите, у складу са законом:
1)    оснива установе социјалне заштите за смештај корисника на територији АП Војводина осим установа које оснива локална самоуправа и Република,  у складу са мрежом установа социјалне заштите за смештај корисника коју утврђује Република Србија;
2)    даје сагласност на промену делатности и на статусне промене установа социјалне заштите за смештај корисника чији је оснивач АП Војводина;
3)    именује управне и надзорне одборе, као и директоре установа социјалне заштите за смештај корисника, чији је оснивач АП Војводина;
4)    доноси програм унапређења социјалне заштите у АП Војводини.

Члан 56.
АП Војводина преко својих органа, у области социјалне заштите, у складу са законом:
1)    даје мишљење на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника који доноси Република Србија, у делу који се односи на мрежу установа на територији АП Војводина;
2)    даје сагласност на именовање директора центара за социјални рад на територији АП Војводина;
3)    утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа социјалне заштите за смештај корисника;
4)    врши послове другостепеног органа по решењима центара за социјални рад на територији АП Војводина;
5)    врши ревизију решења центара за социјални рад на територији АП Војводине о признатим правима из оквира права и дужности Републике Србије;
6)    обавља и друге послове у складу са законом којим се уређује област социјалне заштите.
Послови из става 1.  врше се као поверени.
Правна заштита породице и старатељство

Члан 57.
АП Војводина, преко својих органа, у области правне заштите породице и старатељства, у складу са законом:
1)    решава по жалби против решења органа старатељства на територији АП Војводина;
2)    обавља и друге послове у складу са законом којим се уређује област правне заштите породице и старатељство.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Друштвена брига о деци
Члан 58.
АП Војводина преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област финансијске подршке породици са децом: решава по жалби против решења општинске, односно градске управе на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Члан 59.
АП Војводина преко својих органа, у области предшколског васпитања и образовања, у складу са законом, врши стручни надзор над остваривањем социјалног рада у установама за децу на територији АП Војводина.
Посао из става 1. овог члана врши се као поверен.

Пензијско осигурање

Члан 60.
Оснива се Покрајински фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Покрајински фонд), као организациона јединица Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Републички фонд).
Седиште Покрајинског фонда је у седишту органа АП Војводине.
Покрајински фонд, поред послова утврђених законом и Статутом Републичког фонда, обавља:
1)    послове дијагностике ради провере медицинске документације;  
2)    послове у вези са обезбеђивањем друштвеног стандарда корисника права;
3)    врши статистичка и друга истраживања у области пензијског и инвалидског осигурања;
4)    остварује сарадњу са надлежним покрајинским органом, нарочито у погледу размене података и искуства, као и са савезом удружења пензионера и савезима синдиката образованим на нивоу АП Војводине.
Покрајински фонд, у складу са законом и Статутом, има подрачун преко кога се врше уплате и исплате средстава Републичког фонда на територији АП Војводине.
Директора Покрајинског фонда именује Управни одбор Републичког фонда, на предлог надлежног органа АП Војводине.
Директор Покрајинског фонда учествује у раду Управног одбора Републичког фонда, без права на одлучивање.
Директор Покрајинског фонда именује директоре филијала Републичког фонда које су образоване на територији АП Војводине.
Борачка и инвалидска заштита

Члан 61.
АП Војводина, преко својих органа, у области борачке и инвалидске заштите, у складу са законом:
1)    врши послове другостепеног органа и врши ревизију;
2)    врши надзор над  радом органа који у првом степену решавају о правима из борачко-инвалидске заштите;
3)    формира базу података информационог подсистема АП Војводина у оквиру јединственог система Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Заштита цивилних инвалида рата

Члан 62.
АП Војводина, преко својих органа, у области заштите цивилних инвалида рата, у складу са законом:
1)    врши послове другостепеног органа и врши ревизију;
2)    врши надзор над радом органа који у првом степену решавају о правима из заштите цивилних инвалида рата;
3)    формира базу података информационог подсистема  АП Војводине у оквиру јединственог система Републике Србије.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.15. Јавно информисање на покрајинском нивоу

Члан 63.

АП Војводина, преко својих органа, у области јавног информисања у складу са законом:
1)    стара се о обезбеђивању информација од јавног значаја;
2)    обезбеђује јавност рада покрајинских органа управе и организација чији је оснивач АП Војводина;
3)    обезбеђује део средстава или друге услове за рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница у информисању на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета;
4)    обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица са посебним потребама у јавном информисању, а посебно слободне размене идеја, информација и мишљења;
5)    бира чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.16. Наука и технолошки развој

Члан 64.

АП Војводина, преко својих органа, у области науке и технолошког развоја  у складу са законом:
1)    оснива фондове или учествује у оснивању фондова  за суфинансирање погона високих технологија, решавање стамбених питања младих наставних и научних радника и за подстицај међународне сарадње;
2)    финансира материјалне трошкове и одржавање научноистраживачке инфраструктуре института чији је оснивач АП Војводина;
3)    може основати фонд за иновациону делатност који ће се финансирати из прихода који припадају АП Војводине;
4)    оснива или учествује у оснивању истраживачко-развојних центара и подстиче популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине.
    
    Послови из става 1. врше се као поверени.
17. Запошљавање

Покрајинска служба за запошљавање

Члан 65.
Покрајинска служба за запошљавање  (у даљем тексту: Покрајинска служба), образује се као организациона јединица Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), са седиштем у Новом Саду.
Поред послова утврђених законом и Статутом Националне службе, Покрајинска служба обавља и следеће послове:
1)    даје сагласност на општа акта предузећа за радно оспособљавање и запошљавање инвалида и обезбеђује средства за њихово финансирање;
2)    образује информациони подсистем, као део јединственог информационог система Републике Србије у области запошљавања;
3)    координира радом филијала Националне службе на територији АП Војводина, по овлашћењу директора Националне службе;
4)    даје предлог за реализацију националног акционог плана на територији АП Војводина;
5)    обавља и друге послове у складу са општим актима Националне службе.
Покрајинска служба  има подрачун.
Директора Покрајинске службе именује и разрешава Управни одбор Националне службе на предлог надлежног органа АП Војводина.
Директор Покрајинске службе  учествује у раду Управног одбора Националне службе, без права на одлучивање.
Директор Покрајинске службе, по спроведеном јавном конкурсу, предлаже директору Националне службе кандидата за избор директора филијале образоване на територији АП Војводина.

18. Привреда

Члан 66.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законима којима се уређују области заштите потрошача и трговине врши кординацију и пружа стручну помоћ саветима потрошача на територији АП Војводине.  
19. Рударство и енергетика
Енергетика
Члан 67.
АП Војводина, преко својих органа, у области рударства, у складу са законом:
1)    предлаже део Програма за остваривање развоја енергетике на својој територији у складу са планом развоја АП Војводине, који чини саставни део Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије;
2)    доноси планове развоја енергетике којима се утврђују потребе за енергијом на свом подручју, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са стратегијом и програмом Републике Србије;
3)    предлаже део Енергетског биланса Републике који се односи на АП Војводину,
4)    прати реализацију енергетског биланса и по потреби предлаже мере Влади којима се обезбеђује његово извршавање;
5)    организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послова руковалаца у тим објектима;
6)    образује комисију за полагање стручног испита из тачке 5) овог става за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.
Послови из става 1. тач. 5) и 6) овог члана врше се као поверени.

Члан 68.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом, врши послове електроенергетског инспектора, инспектора опреме под притиском и врши инспекцијски надзор у области цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника на територији АП Војводине.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Рударство
Члан 69.
АП Војводина, преко својих органа, у области рударства, у складу са законом:
1) образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводина;
2) решава по захтевима за издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина и извођење рударских радова;
3) закључује уговоре са предузећима којима је издато одобрење из тачке 2) овог става;
4) решава по захтевима за издавање одобрења за употребу рударских објеката и пуштање објеката у пробни рад;
5) образује комисију за испитивање разлога и последица трајног обустављања експлоатације;
6) врши послове инспекцијског надзора на територији АП Војводина.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.
Геолошка истраживања
Члан 70.
АП Војводина, преко својих органа, у области геолошких истраживања, у складу са законом:
1) образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине;
2) решава по захтевима за издавање одобрења за геолошка истраживања;
3) води евиденцију о истражним просторима и катастар одобрених истражних простора;
4) финансира основна геолошка истраживања на територији АП Војводине, у складу са годишњим програмом основних геолошких истраживања које доноси Влада;
5) уговором са корисником података утврђује начин и рокове плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања;
7) израђује биланс резерви минералних сировина и подземних вода на територији АП Војводине;
8) образује комисију за утврђивање и оверу разврстаних резерви минералних сировина и подземних вода;
9) обавља инспекцијски надзор у области геолошких истраживања на територији АП Војводина.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

Опрема под притиском
Члан 71.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом, врши инспекцијски надзор над енергетским објектима за: транспорт нафте и деривата нафте, транспорт и дистрибуцију природног гаса, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, производњу и прераду нафте и гаса, као и над другим објектима који имају опрему под притиском кад је то утврђено другим законом.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

20. Локална самоуправа

Члан 72.
АП Војводина, преко својих органа, у области локалне самоуправе, у складу са законом:
1)    даје мишљење министарству на предлоге за оснивање нових јединица локалне самоуправе, укидање или спајање постојећих, промену граница и седишта јединица локалне самоуправе на територији АП Војводина;
2)    даје мишљење министарству  при давању претходне сагласности  скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводина, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе;
3)    обавља и друге послове.
Послови из става 1. овог члана врше се као поверени.

21. Надлежности у другим областима

Члан 73.

АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом:
1)    стара се о остваривању људских права и права националних мањина;
2)    остварује сарадњу с црквама и верским заједницама на територији АП Војводине и помаже њихове делатности које врше у јавном интересу;
3)    у области културе, просвете и јавног информисања може поверити послове из своје надлежности националним саветима националних мањина.

Сарадња са јединицама локалне самоуправе и поверавање надлежности

Члан 74.

АП Војводина у вршењу послова из своје надлежности остварује сарадњу и координацију са јединицама локалне самоуправе у Покрајини.
АП Војводина може одлуком да повери јединицама локалне самоуправе у Покрајини поједина питања из своје изворне надлежности. Средства за вршење поверених послова АП Војводина  обезбеђује из својих изворних прихода.

Употреба назива АП Војводина
Члан  75.
АП Војводина, у складу са законом, уређује употребу назива АП Војводине у називу удружења грађана.
Прекршаји
Члан 76.
АП Војводина, преко својих органа, у складу са законом којим се уређује област прекршаја, прописује прекршаје и прекршајне казне за повреде прописа које доноси у оквиру своје надлежности.
 


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења закона
 
Члан 77.

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гласник РС“ бр. 6/02 и 101/07).

Ступање на снагу закона


Члан 78.

Овај закон ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од дана ступања на снагу последњег од  закона  којима се уређују питања врсте и висина изворних прихода АП Војводине и имовине АП Војводине.

 

Пошаљите коментар

Ваше име:
Наслов:
Коментар:

 


Анкета

Да ли ће усвајање статута побољшати економски положај грађана Војводине
 

Документи